Gedragscode

  1. De coach is verplicht tot geheimhouding.
  2. De coach respecteert de grenzen van zijn beroepsuitoefening en is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn dienstverlening.
  3. De coach streeft naar een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening.

 

TOELICHTING OP GEDRAGSREGELS

De cliënt van de coach (hierna cliënt) weet uiteindelijk het best wat goed voor hem/haar is en kan zowel in zijn/haar privé als professioneel bestaan, zelf, op basis van eigen afwegingen, een keuze maken in wat hij/zij wel of niet wil. Dientengevolge is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij/zij maakt en de beslissingen die hij/zij neemt.

1. De coach is verplicht tot geheimhouding.
Deze regel betreft alles waarvan de coach gedurende de contacten met de cliënt kennis krijgt. Er is sprake van een vertrouwensrelatie tussen coach en cliënt. De coach heeft, behoudens wettelijke uitzonderingen, de plicht tot zwijgen over elke informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard is. De coach rapporteert aan niemand anders dan de cliënt. Alleen als de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming geeft, mag de coach aan derden rapporteren. Uitgangspunt is dan dat de cliënt bij de rapportage aanwezig is en vooraf op de hoogte is van de strekking van de rapportage. De coach handelt conform de AVG.

De coach maakt van zijn handelen aantekeningen voor zover dit voor een goede dienstverlening noodzakelijk is. Deze aantekeningen zijn alleen voor eigen gebruik van de coach en niet voor anderen in te zien. De coach draagt zelf zorg voor vertrouwelijke archivering van deze aantekeningen.

2. De coach respecteert de grenzen van zijn beroepsuitoefening en is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn dienstverlening.
Indien er sprake is van een opdrachtgever die niet dezelfde is als de cliënt, dan draagt de coach er zorg voor dat opdrachtgever en cliënt over dezelfde informatie beschikken ten aanzien van wat er in de coachingsrelatie verwacht mag worden. De coach is onafhankelijk, integer en te allen tijde vrij in, en persoonlijk verantwoordelijk voor de dienstverlening. De coach aanvaardt geen opdracht die tot (onuitgesproken) belangentegenstellingen tussen opdrachtgever en cliënt zouden kunnen leiden.

De coach coacht alleen een cliënt die gemotiveerd is en die zelf voor coaching gekozen heeft: vrijwilligheid en eigen inzet zijn noodzakelijke voorwaarden voor acceptatie en continuering van de opdracht.
De coach biedt alleen haar diensten aan indien zij deskundig is om op de specifieke coachingsvraag in te gaan. Indien dat niet mogelijk is, wordt de opdracht niet aanvaard.

Indien dat op enig moment in het coachingstraject in het belang lijkt te zijn van de cliënt, zal de coach doorverwijzen naar een andere professional.

3. De coach streeft naar een hoog niveau van professionaliteit in haar beroepsuitoefening.
De dienstverlening van de coach is gebaseerd op diens door ervaring en training verworven competenties met betrekking tot kennis, vaardigheden en attitude als coach. Zij neemt de grenzen van haar deskundigheid en de beperkingen van haar ervaring in acht. Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op haar vakgebied en staat open voor nieuwe inzichten en methoden.
De coach organiseert, en neemt regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten met andere coaches.